Fysiotherapie
Neerbosch Oost

 

Wet algemene privacy policy MKB (AVG)

Fysiotherapie Neerbosch Oost hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Neerbosch Oost houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapiepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy , of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via uw therapeut of www. fysioneerbosch.nl

 

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Fysiotherapie Neerbosch Oost is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle zorgverleners binnen de praktijk Fysiotherapie Neerbosch Oost hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Deze zorgverleners hebben een geheimhoudingsplicht. (beroepsgeheim)
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie Neerbosch Oost verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie tijdens de behandelperiode
 • Verzorgen van een klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met medisch professional;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Therapeutische behandeltraject;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Neerbosch Oost de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Adres
 • Woonplaats
 • BSN-nummer
 • Huisarts
 • Medische gegevens 
 • Voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals hierbij genoemd, bij minderjarigheid heeft Fysiotherapie Neerbosch Oost schriftelijke verklaring nodig van: ouders, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.
 • Toestemming bij minderjarigheid

 

Het maken van foto’s, films en geluidsopnames

Om de privacy van onze patiënten en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van

foto’s – films en geluidsopnames. Onderstaande regels gelden voor patiënten en bezoekers.

 

U mag alleen met toestemming foto – of filmopnames van uzelf maken in onze praktijk,

maar er mogen geen andere patiënten of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn.

 

Het gebruik van verborgen camera’s in onze praktijk niet toegestaan.

 

 

Het gebruik van social media

 

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van onze praktijk vindt. Graag zelfs!

U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die in onze praktijk zijn gemaakt op social media

zetten.

 

Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van

foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen.

Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.

 

Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt

om deze te verwijderen.

 

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysiotherapie Neerbosch Oost hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

 

Overdracht van paramedisch dossier

Als u nieuwe fysiotherapeut het nodig acht, kunnen wij de benodigde gegevens via mail, telefonisch of per post overdragen.

U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Fysiotherapie Neerbosch Oost
o.c. Huismanstraat 27
6544ZS Nijmegen

Openingstijden

Maandag 08.00 – 18.00 uur
Dinsdag 08.00 – 18.00 uur
Woensdag 08.00 – 18.00 uur
Donderdag 08.00 – 18.00 uur
Vrijdag 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag In overleg

 

×